Privacyverklaring

Door deze website te bezoeken stemt u in met deze ‘privacyverklaring’.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Faseas NV/SA informatie beschermt die u met ons deelt. We respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, versturen, verwerken, gebruiken en openbaren en beschrijft onze beveiligingsmaatregelen.

Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u akkoord met de overdracht, verwerking, het gebruik en de openbaring ervan zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Faseas NV/SA, met statutaire zetel op de Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, overeenkomstig de Belgische wetgeving. Het bedrijf is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0846.845.929 (hiernavolgend ‘Faseas’)

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie (hiernavolgend ‘PII’) die u ons verstrekt. Dit is informatie die u als individu identificeert. We doen dit alleen wanneer u hebt toegestemd met ons verzoek om deze informatie. De PII kan het volgende bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • (Kantoor)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van bedrijf of werkgever

Hoe gebruiken we uw informatie?

Door uw PII te verstrekken stemt u ermee in dat, voor zover toegestaan door plaatselijke wetgeving of wanneer u hebt ingestemd met het ontvangen van deze berichten, we de informatie kunnen gebruiken:

 • Om uw verzoek te beantwoorden
 • Om ons serviceniveau te verbeteren
 • Om de inhoud van onze communicatie te verbeteren
 • Voor onze eigen administratie en met het oog op onze kwaliteitsverzekering
 • Voor andere doeleinden die op deze website worden beschreven

Veiligheid van uw PII

Faseas zal afdoende juridische, organisatorische en technische maatregelen treffen om uw PII te beschermen in overeenstemming met van toepassing zijnde privacy- en gegevensbeschermingswetten. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw PII te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Helaas is de overdracht van informatie via het internet of een mobiele telefoonnetwerkverbinding niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw PII te beschermen, kunnen we de veiligheid van de PII die u aan ons stuurt niet garanderen: de overdracht gebeurt op uw eigen risico. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van de gegevens niet kan plaatsvinden, zetten we na de ontvangst van uw informatie adequate technische veiligheidsmaatregelen in om zulke ongelukkige gebeurtenissen te voorkomen.

Delen van PII met derden

Tenzij anderszins aangegeven op de website, verkopen of verhuren we geen PII aan andere derden, behalve dat uw PII kan worden doorgestuurd naar een derde partij in het geval dat de aangelegenheden van deze website of een deel ervan en de daarmee verbonden klantgegevens zijn verkocht, toegewezen of overgedragen. Soms gebruiken we uitgekozen derden om diensten te leveren in verbinding met deze website of in de normale gang van zaken. Deze partijen kunnen, van tijd tot tijd, toegang hebben tot uw informatie om hen in staat te stellen diensten aan ons te leveren. We vereisen dat alle bedrijven die zulke ondersteunende diensten leveren voldoen aan dezelfde normen voor gegevensbescherming die wij zelf hanteren. Ze mogen uw informatie niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. In het bijzonder laten we dienstverleners uw PII niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Openbaren van uw PII aan anderen

Faseas behoudt zich het recht voor om uw PII te openbaren voor rapportage aan overheidsinstanties, aan partijen in relevante juridische onderzoeken zoals geautoriseerd door de voorzittende rechtbank of tribunaal en anders voor zover vereist of expliciet geautoriseerd door van toepassing zijnde wetgeving. In bepaalde speciale gevallen waar wettelijk toegestaan, kunnen we uw PII openbaren:

 • Wanneer we reden hebben om te geloven dat het openbaar maken van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, contacteren of juridisch te vervolgen die u mogelijk schaadt of anderszins de rechten, eigendom of operaties van Faseas, andere gebruikers van deze website of mobiele toepassing of iemand anders schaadt of stoort
 • Wanneer we geloven dat de wet het vereist, of in antwoord op een verzoek van wethandhavingsinstanties in verbinding met een strafrechtelijk onderzoek, of civiele of administratieve instanties in verbinding met een hangende civiele zaak of administratief onderzoek
 • In verbinding met een substantiële zakelijke transactie, zoals de verkoop van een productlijn of divisie, een fusie, consolidatie, assetverkoop of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement

Verzamelde PII kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in uw land van verblijf of elk ander land waarin Faseas (inclusief zijn partners), onderaannemers of agenten faciliteiten onderhouden, inclusief de Verenigde Staten en landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat uw informatie kan worden verwerkt in landen met lagere normen voor gegevensbescherming dan uw land van verblijf. Door deel te nemen aan de enquête stemt u toe met de overdracht, verwerking of opslag van informatie buiten uw land van verblijf en buiten de EER. We zullen ervoor zorgen dat wanneer informatie wordt overgedragen buiten uw land van verblijf, dit wordt behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Toegang tot uw PII

We zullen uw informatie slechts voor de periode bewaren nodig om de doelstellingen beschreven in deze privacyverklaring uit te voeren tenzij een langere bewaardatum bij wet vereist of toegelaten is. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen voor het updaten, corrigeren of verwijderen van PII die u hebt verstrekt aan ons op een moment via de aangegeven contactinformatie aan het eind van deze privacyverklaring. Van deze rechten mag gebruik worden gemaakt en u kunt meer informatie verkrijgen door contact met ons op te nemen via webmaster@MCSsolutions.com of per post op het volgende adres: Faseas NV/SA, t.a.v. de Webmaster, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

Aansprakelijkheid

Noch Faseas noch een van zijn directeuren, medewerkers of vertegenwoordigers is aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website en/of de resultaten, inputs, outputs. Dit is een uitgebreide beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op iedere vorm van schade, inclusief, maar niet beperkt tot compensatie, directe, indirecte of gevolgschade aan eigendommen en claims van derden.